ریاست مرکز

 بسمه تعالی


  رئیس مرکز:دکتر پژمان حدادی

مشخصات تحصیلی :

1-دریافت دکترای عمومی )پزشکی( از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، شهریور 1377

2 -گذراندن دوره یکساله عالی بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران 1381 و 1382

3 -دریافت دکترای تخصصی در رشته بیماری های عفونی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، مرداد 1384 ، رتبه نخست استان کرمانشاه

4-دریافت درجه بورد تخصصی در رشته بیماری های عفونی ، شهریور 1384

5 -اخذ مدارک آموزشی رایانه ای در زمینه مفاهیم پایه ، داده پردازی ، برنامه های آماری ، ... 1386 و 1387

6 -اخذ مدرک دوره درمان نگهدارنده با متادون )ترک اعتیاد( 1392

7-اخذ مدرک فوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی کشور از دانشگاه علوم پزشکی تهران از 20/1/1394 لغایت 20/12/1394

 

مشخصات شغلی :

1-عضو فعال کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 1377-1372

2 -گذراندن طرح دوران عمومی )خدمت مقدس نظام وظیفه ( ، 1377-1378 ، بیمارستان ناجای شماره 3 ، مشهد مقدس

3 -گذراندن طرح دوران تخصص، 1386-1384 ، بیمارستان حضرت رسول )ص( جوانرود ، کرمانشاه

4-اشتغال پیوسته در بیمارستان حضرت رسول )ص( شهرستان جوانرود )1384 لغایت 1386 طرح تخصصی و 1386 لغایت 1391 بصورت قراردادی(

5 -تاسیس مطب تخصصی در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه از آبان 1384 تا 1391

6 -ریاست بخش عفونی بیمارستان حضرت رسول )ص( 1390 و 1391

7 -عضو تیم ایمنی بیماردر بیمارستان حضرت رسول )ص( شهرستان جوانرود استان کرمانشاه1390 و 1391

8-مسئول کمیته عفونتهای بیمارستانی و بهداشت محیط در بیمارستان حضرت رسول )ص( شهرستان جوانرود استان کرمانشاه 1391 لغایت 1384

9 -فوکال پوینت علمی در زمینه سل ، آنفوالنزا و ... در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه 1385 لغایت 1391

10-مسئول فنی بیمارستان حضرت رسول )ص( شهرستان جوانرود استان کرمانشاه 1390 و1391

11-شروع به همکاری با شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان و بیمارستان حضرت امام سجاد )ع( این شهرستان ، در قالب عقد قرارداد تبصره 3 توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان مرکزی از 1392 و استخدام پیمانی از سال 1396

12-مسئول کمیته عفونتهای بیماستانی و بهداشت محیط در بیمارستان حضرت امام سجاد )ع( شهرستان آشتیان استان مرکزی از 1392 تا کنون

13-مسئول فنی بیمارستان حضرت امام سجاد )ع( شهرستان آشتیان استان مرکزی 1392 لغایت 1396

14 -ریاست بیمارستان حضرت امام سجاد )ع( شهرستان آشتیان استان مرکزی از خرداد 1392 لغایت 1396(کسب درجه نخست اعتباربخشی بعنوان تنها بیمارستان شهرستانهای استان مرکزی طی 3 سال متوالی(

15 -مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان از سال 1393 لغایت 1397

16 -رئیس مرکز آموزشی –درمانی بیمارستان آیت اله طالقانی اراک از مهرماه سال 1397 تا کنون

 

دوره های پژوهشی ، آموزشی ، تحقیقات ، تألیفات :

1 -شرکت در دو دوره طرح غربالگری سرطان مری ، 1375-1374 ، به همراهی جناب آقای دکتر فرخ سعیدی ، ریاست محترم دپارتمان بخش جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، درج نتایج در مجله معتبر نیواینگلند

2-شرکت ساالنه در طرح واکسیناسیون فلج اطفال به همراهی کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

3 -ارائه پایان نامه دوران پزشکی عمومی بعنوان : شیوع اختالالت روانی در اقدام کنندگان به خودکشی ؛ به راهنمایی جناب آقای دکتر سعید صدر ، ریاست محترم دپارتمان روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

4-ارائه پایان نامه دوران دکترای تخصصی به عنوان : تظاهرات رادیوگرافیک سل ریوی اسمیر مثبت ؛ به راهنمایی جناب آقای دکتر حسین حاتمی ، ریاست محترم دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

5-ارائه مقاله و پوستر به عنوان : تظاهرات رادیوگرافیک سل ریوی اسمیر مثبت در بیماران ایدز ، در سیزدهمین کنگره بیماری های عفونی وگرمسیری ایران ، به همراهی جناب آقای دکتر علیرضا جانبخش ، ریاست محترم دپارتمان عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

6 -چاپ مقاله باا عناوان: تظااهرات رادیوگرافیاک سال ریاوی اسامیر مثبات در بیمااران بساتری در بیمارساتان ساینای کرمانشاه )1371-1380 ،)به همراهی جنااب آقاای دکتار حساین حااتمی ، ریاسات محتارم دانشاکده بهداشات دانشاگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهاران ،در فصالنامه علمای پژوهشای بهباود ، ساال نهام ، شاماره چهاارم ، زمساتان 1384 ، داشنگاه علوم پزشکی کرمانشاه

7 -چاپ کتاب عفونتهای شایع در سالمندان ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کرمانشاه ، معاونت بهداشتی، اردیبهشت 1385

8 -چاپ کتاب عفونتهای بیمارستانی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کرمانشاه ،معاونت امور بهداشتی ) دردست چاپ(

9 -تدریس واحد پزشکی قانونی در دانشگاه آزاد اراک )فلق( به دانشجویان ارشد حقوق در سال 1397

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۹۴۹