دفترآموزش

تعداد بازدید:۱۲۱۴
مسئول آموزش : خانم ونوس عسگری
 
شرح وظایف واحد آموزش
 
1)     تنظیم کلیه برنامه های آموزشی دانشجویان پزشکیشامل واحدهای عملی وتئوری:
2)     الف : واحدهای عملی (کارورزی وکارآموزی)
---کارورزی : جراحی زنان و زایمان
---کارآموزی : جراحی زنان و زایمان
           ب : واحدهای تئوری شامل : جراحی زنانو زایمان
3)     کلیه برنامه های تئوری 2باردرسال ارائه می شود
4)     هماهنگی بادانشکده پزشکی درخصوص معرفی نامه هایدانشجویان ودریافت اسامی ایشان جهت دوره های مختلف بالینی وتئوری
5)     انجام حضوروغیاب دانشجویان ازطریق دفاترولیستهایحضوروغیاب
6)     هماهنگی بااساتیدواعضای محترم هیئت علمی جهتاجرای برنامه های آموزشی بالینی وتئوری
7)     هماهنگی جهت برگزاری امتحانات بالینیوتئوری(دریافت سؤالات ازاساتید،ارسال به دانشکده،هماهنگی بااساتید ومدیران گروه هاجهت تصحیح اوراق ودریافت نمرات واعلام به آموزش بالینی دانشکده پزشکی)
8)     هماهنگی جهت برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه هایکارورزان ودستیاران
9)     همکاری با واحدآموزش پرستاری مرکزجهت برگزاریدوره های آموزشی مختلف برای همکاران
10)تنظیم برنامه های کشیک انترنی درابتدای هرماه ،اعلام برنامه به بخش های مختلف،تنظیم وپی گیری اضافه کاری انترنها واعلام بهامورمالی جهت پرداخت حق الزحمه ایشان
11)ارائه فرم های ارزشیابی ونظرسنجی مربوط به گروهها واساتید درپایان دوره های تئوری وعملی وجمع آوری وارسال آنها به مرکز مطالعاتوتوسعه آموزش دانشگاه
12)اطلاع رسانی برنامه های مختلف آموزشینظیرسمینارها،کنگره ها،کارگاه ها وهمایش هاو....به اساتیدمرکزوهماهنگی جهت ثبت ناموشرکت ایشان دردوره های فوق
13)انجام مکاتبات آموزشی بادانشکده پزشکی وسایرواحدهای مرتبط،ثبت وشماره کردن نامه ها ،ارسال آنها وپی گیری جوابیه
14)بررسی وحل مشکلات آموزشی وبعضاً رفاهی دانشجویانوانتقال مواردبه مسؤولین ذیربط
15)پی گیری تهیه ملزومات وتجهیزات موردنیازآموزشی
16)Search کردن مقالات و تصاویرها برای متخصصین زنان و زایمان
17)انجام فعالیتهای پژوهشی متخصصین زنان اعم از تهیه اسلاید برای سمینارها و طرحهای پژوهشی و نامه های آنها تایپ نامه ها و ثبت آنها وبایگانی نامه ها
18)بایگانی لیست عملهای زنان و انجام کارهای متفرقه
19)پاسخگوی به سوالات تلفنی پرسنل تا حد داشتن اطلاعات مربوطه
20)انجام کارهای مربوط به دستیاران زنان و تایپ نامه ها و سوالات، طرحها و پایان نامه های آنها، لیست کشیک و ثبت مرخصی 
21)4- انجام کارهای مربوط به اساتید زنان و زایمان و تایپ نامه ها و مقالات ، لیست کشیک، درست کردن اسلاید و....
22)تایپ فرم ارتقاء برای پزشکان و جمع آوری مدارک آنها
           23) انجام کلیه اسکن های مربوط به پزشکان،دستیاران و اسکن های که مربوط به واحد آموزش می باشد.
 
 

برنامه آموزشی

الف) خلاصه برنامه آموزشی جهت دستیاران در طول دوره 4ساله :

دستیاران 6 ماه اول سال یک در کنار سالهای بالا تر در درمانگاه پره ناتال و ژنیکولوژی و بخش و اورژانس زایمان و اتاق عمل حضور خواهند داشت .سپس بصورت یک ماهه تا سال 4 در درمانگاههای ژنیکولوژی پره ناتال ، نازایی و بخش و اورژانس زایمان و اتاق عمل حضور خواهند یافت و در سال 3 Rotation یک ماهه ارولوژی و پاتولوژی و سونوگرافی و لاپارسکوپی را خواهند داشت و در سال 4 Rotation 2 ماهه جراحی را خواهند داشت.

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲