آمار و مدارک پزشکی

تعداد بازدید:۲۷۱۴

بسمه تعالی

تلفن داخلی

2444 2219-

مدارک پزشکی :

بخش مدارک پزشکی از مهمترین مراجع دستیابی به اطلاعات مربوط به بیماری افراد و چگونگی درمان آنها و نحوه مدیریت و عملکرد پرسنل مراکز پزشکی و درمانی می باشد . از طرفی زمانی این بخش کارایی خود را به طور مؤثر و مفید نشان می دهد که اصول استاندارد چه از لحاظ وسایل و تجهیزات و چه از نظر کلیه فعالیتهای که در آن انجام می گیرد کاملاً رعایت گردد .در حقیقت نیاز به داشتن مدارک مناسب و دقیق آن هم کتبی درباره ی واقعیت های مرتبط با درمان در بیمارستان را نمی توان نادیده گرفت چون هرگونه قصور در حفظ مدارک پزشکی به منزله ی نارسایی در انجام وظیفه در قبال بیمار است .

بخش مدارک پزشکی با هدف ارائه خدمات به بیماران ، پزشکان ، مدیران بیمارستانها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استاندردها با اهداف اختصاصی زیر از بخش های بیمارستانی بشمار می آید :

-     ایجاد یک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیماران .

-     بررسی کمی پرونده های پزشکی و رفع نواقص پرونده .

-     کد گذاری پرونده ها براساس ICD9 , ICD10 .

-     بایگانی پرونده ها براساس سیستم شماره ای ترمینال دیجیت .

-     جمع آوری گواهی فوت از بخش ها و ارسال یک نسخه برای ثبت احوال .

-     پاسخگویی به مکاتبات قانونی بمنظور کمک به مراجع قانونی در امر صدور احکام .

-     ارائه آمار بصورت ماهیانه و دوره ای به مسئولین بیمارستان .

بخش مدارک پزشکی شامل 4 قسمت متمایز و مرتبط با یکدیگر می باشند :

الف - واحد پذیرش:  خانم فهیمه فریدی (مسئول )- خانم مولایی- خانم کامرانی

1-      برنامه ریزی ماهیانه پرسنل بخش پذیرش

2-     درخواست و پیگیری لوازم و تجهیزات و اوراق و فرمهای مورد نیاز بخش پذیرش

3-     راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات مراجعین   

4-     تشکیل پرونده جهت بیماران سرپایی و بستری

5-      هماهنگی با مسئول مدارک پزشکی در خصوص مرخصی های استحقاقی و استعلاجی

ب - واحد کد گذاری بیماریها: خانم کتیرایی

1-     در ثبت ، طبقه بندی و کدگذاری اقدامات درمانی براساس استانداردهای بین المللی فعالیت نمایند.

2-     در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و کمک به محققین بالینی براساس کدهای طبقه بندی شده فعالیت نمایند

3-      در پاسخگویی به مراجعین برحسب موردهای پیش‌آمده فعالیت نمایند.

4-     در کمک به بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی در سازمان های مربوط فعالیت نمایند.

5-     ارائه اطلاعات مدارک پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی.

6-      آموزش کارکنان جدید در زمینه روند گردش امور در بخش مدارک پزشکی.

7-     سعی در حفاظت از پرونده ها ی بیماران.

8-     شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای شغلی.

9-      انجام سایر امور محوله درزمینه شغلیطبقنظرمقام مافوق.

 

ج - واحد آمار: خانم باقری

                    وظایف مسئول آمار مدارک پزشکی

1-     جمع آوری آمارفعالیت هربخش و واحداعم ازسرپایی وبستری

2-     کنترل وتصحیح آمارهای جمع آوری شده بااستفاده از دفاتر پذیرش واحدها وگزارش بخشها

3-     ثبت اطلاعات کلیه بخشها درنرم افزار مربوطه و به روزرسانی اطلاعات جهت ارائه گزارش به مسئولین ذیربط

4-      تکمیل کلیه فرمهای مربوط به آمار فعالیت بیمارستان جهت ارسال آنها به سازمانهای مربوطه

5-      محاسبه وتجزیه وتحلیل شاخصهای آماری بیمارستان

6-     تهیه نمودار از فعالیت کلیه بخشها به صورت شش ماهه ویکساله و مقایسه این فعالیتها باسالهای قبل

7-     تکمیل نرم افزارهای آماری

8-     پاسخگوئی به نامه های ارسال شده ازمراکز وسازمانها درخصوص آماربیمارستان

9-     تهیه نسخه پشتیبان ونگهداری داده های آماری

10-انجام سایر امور محوله

 

د - واحد بایگانی مدارک پزشکی : خانم بوالحسنی-خانم فراهانی- آقای بازوند

         شرح وظایف متصدی بایگانی مدارک پزشکی

1-  در کنترل و تنظیم اوراق پرونده پزشکی براساس دستورالعمل های موجود و رفع نواقص آن فعالیت نمایند.

2-    در پیگیری و کنترل پرونده های مراقبتی نرسیده به واحد بایگانی سازمان فعالیت نمایند.

3-    در تهیه و ثبت کارت های ایندکس (در سسیتم دستی ویا کامپیوتری) فعالیت نمایند.

4-  در حمایت و کنترل رعایت حقوق بیمارو بیمارستان و پیگیری های آن فعالیت نمایند.

5-   در پاسخگویی به مراجعین برحسب موردهای پیش‌آمده فعالیت نمایند.

6-   ارائه اطلاعات مدارک پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی.

7-   سعی در حفاظت از پرونده ها ی بیماران.

8-   شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزایش مهارتهایشغلی.

9-    انجام سایر امور محوله درزمینه شغلیطبقنظرمقام مافوق.

10- تکمیل لیست بیماران توبکتومی و ارسال آن به مرکز بهداشت شهرستان .

11- ثبت کد های ICD در سیستم HIS مدارک پزشکی .

 

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۲