مترون

تعداد بازدید:۲۵۶۷
  

نام و نام خانوادگی: خانم معصومه شکری

رشته تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیک: Email:It-taleghani@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 

شماره تماس داخلی: 2214 - 2213

آدرس: مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی اراک

سوابق اجرایی

 • کارشناس پرستاری با سابقه بیش از 10سال مسئولیت در بخش های درمانی مرکز آموزشی آیت اله خوانساری
 • سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری
 • دبیر کمیته بحران و بلایای مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری

شرح وظایف

 • برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی و بهبود مستمر ارائه خدمات به مدد جویان
 • تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز خدمت)مبتنی بر نیازها جهت تأمین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت مددجو
 • برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون
 • تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
 • تدوین و اجرای برنامه های آموزشی به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
 • ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی/درمانی مرکز
 • انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
 • تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استاندارهای علمی
 • تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب
 • بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری
 • پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط
 • تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، مأموریت و ... کارکنان پرستاری
 • ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه)
 • ادراه جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها
 • تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات
 • تعیین اهداف آموزشی
 • تأمین نیازهای آموزشی کارکنان
 • آشنا سازی پرسنل جدیدالورود با مقررات
آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲