حفاظت فیزیکی

تعداد بازدید:۳۱۹۸

بسمه تعالی

واحد حفاظت فیزیکی (نگهبانی)

مسئول واحد: احمد صبوری

تعدادپرسنل: ۷نفر 

تلفن داخلی: 2242

شرح وظایف :

اخذ اسامی بیماران و همراهان و ترخیص شدگان و ترتیب دادن دفتر مشخصات ( و یا دادن اطلاعات به کامپیوتر ) جهت صدور کارت همراه و همچنین پاسخگویی به مراجعان یا پزشکان

صدور و ارائهی کارت همراه برای عیادت کنندگان و یا همراهان در چهارچوب مقرارت بیمارستان و اعمال مراقبتها و کنترلهای لازم در این زمینه

مراقبت در تردد ارباب رجوع و عیادتکنندگان طبق برنامه عیادت بیماران و ممانعت از عیادت غیرمجاز با هماهنگی و کمک واحد حفاظت فیزیکی .

وظیفه حفاظت از محیط وفضای بیمارستان وتجهیزات .

نظارت برورودو خروج افراد به بیمارستان که به خاطر ماهیت ویژه آن باید محدودوکنترل شود .

اخذ گزارش اقدامات انجام شده در شیفتهای عصر و شب

هماهنگی، اقدام و انجام امور لازم همچنین ارائهی گزارش به مافوق .

رعایت نزاکت وادب و خودداری از استراق سمع .

انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مافوق اجرا گردد

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۲