پست پارتوم

تعداد بازدید:۱۷۰۵۰

نام سرپرستار:  خانم  اعظم نوبخت

تعداد تخت فعال:30 تخت 

تلفن : 2275

1-بیمارانی که زایمان طبیعی داشته اند بعد از اینکه یک ساعت در اتاق زایمان تحت نظر بودند به این بخش منتقل میشوند و نوزاد هم با مادر به این بخش منتقل میشود وطرح  roming in یا هم اتاقی مادر ونوزاد و شیردهی و آموزش شیردهی  در این بخش انجام میشود .

2-بیمارانی که تحت سزارین قرار می گیرند در این بخش بنا به نظر پزشک تا h 48 و یا بیشتر تحت نظر می باشند البته موارد دیگری نیز مانند عفونتهای پس از سزارین -عفونتهای محل اپی زیاتومی- باقی ماندن جفت جهت کورتاژ و بستن لوله ها و در صورت داشتن شیرخوار زیر 8 ماه ، خونریزیهای پس از زایمان را شامل می شود.

 عملکردهای بخش پست پارتوم:
ادمین یا پذیرش بیماران جدید -کنترل خونریزی- کنترل نوزاد -آموزش شیردهی و بهداشت کودک و مادروسپسpw (شستشوی پرینه)-نظارت بر oobشدن بیمار-گزارش نویسی -پیگیری آزمایشات و خونگیری-پیگیری و تزریق رگام- پیگیری سونوگرافی و یا مشلوره مورد نیاز بیماران - کنترل بیماران بعد از زایمان تا ترخیص 

 

وظایف هر یک از پرسنل بخش جراحی B به تفکیک :

1- مسئول بخش: مسئول هماهنگی و رسیدگی به امور بخش و نظارت بر کار پرسنل و بخش می باشد. همراهی کردن در ویزیت پزشکان ، درخواست لوازم مورد نیاز بخش ، چک کردن ترالی اورژانس ، نوشتن گزارش ترخیص ، بررسی پرونده ها و چک کردن گزارش پرستاری شیفت های صبح، عصر و شب در صورت وجود اشکال در نحوه خدمت رسانی به بیمار رسیدگی به آنها و تذکر دادن نکات مهم به پرسنل .

2- بخش Staff : در صورت عدم حضور مسئول بخش وظایف او را انجام می دهد و نوشتن گزارش بیماران بستری دادن داروها ، چک کردن کارتهای دارویی و همکاری در نوشتن گزارش بیماران تحویل گرفته شده از اتاق عمل . نوشتن نسخه دارویی در صورت نبود نسخه نویس .

3- پرستار مسئول OR و V/Sو I/O : تحویل بیماران به اتاق عمل و نیز دریافت آنها از اتاق عمل ، گرفتن علائم حیاتی کلیه بیماران و گذاشتن سرم و ثبت ترشحات مختلف بیماران ، کنترل خونریزی بیماران و در صورت لزوم نوشتن گزارش بیماران تحویل گرفته شده از اتاق عمل و گرفتن نمونه خون در حین شیفت کاری.

4- خدمتکار : خواباندن بیماران به شیوه صحیح و انتقال آنان از اتاق عمل به اتاق داخل بخش . نظارت راهروها ، شستن سرویس بهداشتی ، بردن نمونه های خون گرفته شده به آزمایشگاه و گرفتن جواب آزمایش ها.

4- کمکی : کمک در خواباندن بیماران تحویل گرفته شده از اتاق عمل ، عوض کردن ملحفه های بیماران ، اسکراب کامل تخت ها پس از ترخیص هر بیمار ، چیدن داروها در Box های مربوطه ، تحویل گرفتن لوازم مصرفی بخش ، دادن غذا به بیماران ، بردن بیماران جهت مشاوره ، سونوگرافی ، NST ، اسکن و... چک کردن (بستن:pag ) ست پانسمان ، تهیه گاز پنبه استریل.

5- منشی : تنظیم برگه های پرونده های بیماران براساس استاندارد- نوشتن کل مشخصات بیمار (نام ، نام خاموادگی ، نام پدر ، شماره پرونده و...) در تمام صفحات پرونده تقسیم پروندها قبل از ویزیت و جمع آوری آنها بعد از ویزیت .. اقدامات مربوط به ترخیص داخل بخش و انتقال پروندها به واحد ترخیص ، پیگیری پر کردن فرم پسخوراند جهت مددجویان پر خطر توسط اینترن یا رزیدنت ودادن آن به سوپروایزر آموزشی.

تذکر: در شیفت عصر و شب : دو پرسنل حضور دارند که یک پرستار مسئول شیفت است و وظیفه نوشتن پرونده ها (گزارش نویسی) و دادن داروها را برعهده دارد.

 

 

کلید واژه ها: پست پارتوم بخش درمانی بیمارستان طالقانی اراک

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰