واحد کد گذاری

تعداد بازدید:۱۴۹۴

واحد کد گذاری بیماریها: خانم کتیرایی

1-     در ثبت ، طبقه بندی و کدگذاری اقدامات درمانی براساس استانداردهای بین المللی فعالیت نمایند.

2-     در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و کمک به محققین بالینی براساس کدهای طبقه بندی شده فعالیت نمایند

3-      در پاسخگویی به مراجعین برحسب موردهای پیش‌آمده فعالیت نمایند.

4-     در کمک به بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی در سازمان های مربوط فعالیت نمایند.

5-     ارائه اطلاعات مدارک پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی.

6-      آموزش کارکنان جدید در زمینه روند گردش امور در بخش مدارک پزشکی.

7-     سعی در حفاظت از پرونده ها ی بیماران.

8-     شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزایش مهارتهایشغلی.

 انجام سایر امور محوله درزمینه شغلی طبق نظرمقام مافوق

کلید واژه ها: واحد کد گذاری آمارو مدارک پزشکی بیمارستان طالقانی اراک

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۹