نظر سنجی همراه بیمار بستری

نظر سنجی همراه بیمار بستری
 • 0
 • لطفا با ارئه نظرات و پیشنهادات سازنده خود، مارا در ارتقا کیفیت خدمات یاری فرمایید
  1
 • بخش*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  2
 • عنوان*بلهخیرنظری ندارم
  میزان رضایت شما از تهیه دارو و ملزومات پزشکی توسط بیمارستان و عدم ارجاع شما به خارج بیمارستان چقدر است؟
  میزان رضایت شما از عملکرد پرسنل نگهیانی در ایجاد نظم وآرامش در بخش چقدر است؟
  میزان رضایت شما از اطلاع رسانی واحد پذیرش درموردهزینه ها و بیمه هاو.... چقدر است؟
  میزان رضایت شما از برخورد پرسنل واحد پذیرش چقدر است؟
  میزان رضایت شما از راهنماییهای منشی بخش چقدر است؟
  میزان رضایت شما از کیفیت ومقدار غذای داده شده چقدر است؟
  میزان رضایت شما از برخورد کادر توزیع کننده غذا چقدر است؟
  میزان رضایت شما از نظافت بخش و سرویس های بهداشتی چقدر است؟
  میزان رضایت شما از برخورد پرسنل خدماتی چقدر است؟
  میزان رضایت شما از برخورد پرستاران چقدر است؟
  میزان رضایت شما از آموزشها وراهنمایی های داده شده توسط پرسنل پرستاری چقدر است؟
  میزان رضایت شما از نحوه برخورد پزشک معالج چقدر است؟
  میزان رضایت شما از پاسخگویی پزشک معالج در خصوص سیربیماری و مراحل تشخیصی و درمانی چقدر است؟
  میزان رضایت شما از برخورد پرسنل واحد ترخیص چقدر است؟
  میزان رضایت شما از انجام امورات ترخیص ومدت زمان انتظار در واحد ترخیص چقدر است؟
  میزان رضایت شما از امکانات رفاهی( نور ،محل استراحت، نمازخانه، وجود آبجوش و...) چقدر است؟
  میزان رضایت شما از دستگاه خودپرداز فعال بیمارستان چقدر است؟
  میزان رضایت شما از سهولت دسترسی به بخشها و قسمتهای مختلف از طریق تابلوها وخط کشی و... چقدراست؟
  3