مطالب مرتبط با کلید واژه

ایمنی


ایمنی

مسئول ایمنی: خانم شمسی   راهنمای شناسایی صحیح بیماران راهنمای پیشگیری از زخم فشاری راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار راهنمای پیش گیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها راهنمای "داروهای با هشدار بالا" راهنمای داروهای با اسامی واشکال مشابه راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت درحین تحویل ...