مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت پسماند


بهداشت محیط

بسمه تعالی مسئول واحد:خانم مهندس شهسواری تلفن داخلی:2208   اعم فعالیتهای واحد بهداشت محیط   اعم فعالیت‌های بهداشت محیط هدف و رسالت مهندسی بهداشت محیط در مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی اراک، همگام با سایر واحد‌های پشتیبانی و درمانی، در راستای تحقق ماموریت بهداشتی و ...