لیست داروخانه های دریافت کننده شیرخشک های رژیمی- هفته چهارم مهر ماه