آیین نامه‌ها و فرم‌ها- داروهای ریکال

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
اسپری بینی آلوسالین سری ساخت ۲۳۶۵۰۹ و ۲۳۶۵۱۰داروهای ریکال
ریکال آمپول کلیندامایسین اکسیر با سری ساخت ۰۰۷۰۱۲۳داروهای ریکال
ریکال محلول انفوزیون مترونیدازول با سری ساخت ۰۱E۲۲k۰۱۷۴داروهای ریکال
ریکال کپسول رگفلور- فرا دارو فن آور مهر (سری ساختهای ۵۰۰۱۶، ۵۰۰۱۷، ۵۰۰۱۸ و ۵۰۰۱۹)داروهای ریکال
توقف توزیع و مصرف ویال تزریقی دانترولن/ یاسین داروی فارسداروهای ریکال
ریکال فرآورده قطره پروکید پویا شرکت گسترش میلاد فارمد با سری ساخت های ۱۴۰۰۴ و ۱۴۰۱۱داروهای ریکال
دستور توقف فروش داروی curosurf از کمپانی chiesiداروهای ریکال
ریکال سوسپانسیون آموکسی سیلین ۱۲۵ میلی گرمی داروسازی لقمان با سری ساخت ۰۱۰۱۱داروهای ریکال
ریکال سوسپانسیون آموکسی سیلین ۲۵۰ میلی گرمی داروسازی لقمان با سری ساخت ۰۱۰۵۰داروهای ریکال
ریکال آمپول کوتریموکسازول شرکت داروسازی کیمیدارو با سری ساخت c۱داروهای ریکال
ریکال سرم مانیتول ۲۰% شرکت ثامن با سری ساخت ۰۱D۶۷۸۰۰۲داروهای ریکال
ریکال ژلوفن ساخت داروسازی دانا با شماره سری ساخت ۰۰۰۴GGF۴۵۰ ۰۰۰۴GGF۴۹۳ و ۰۰۰۴GGF۴۳۵داروهای ریکال
ریکال ویال دکستروز ۵۰ درصد شرکت ثامن با سری ساخت ۰۱H ۳۵K ۰۴۸داروهای ریکال
ریکال فرآورده اسلیم کوئیک شرکت گل دارو با سری ساخت ۹۰۱۵داروهای ریکال
پاسخ منفی آزمون داروی فوریتی قرص ویگاباترین ۵۰۰- پیک دارو توسعهداروهای ریکال
ریکال فرآورده سابولار شرکت فرادارو فن آور مهر با سری ساخت ۴۰۰۲۷داروهای ریکال
ریکال کلیه بچ های سرم دکستروز ۱۰% شرکت mediclone بعلت وجود جسم خارجیداروهای ریکال
ریکال شیاف استامینوفن ۳۲۵ شرکت داروسازی آرنیکا سلامتداروهای ریکال
ریکال سرم دکستروز ۱۰% شرکت medicloneداروهای ریکال
ریکال محلول استریل چشمی شهید قاضی با سری ساخت ۰۱۰۵۱۸۰داروهای ریکال