آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های آرایشی و بهداشتی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
گواهی فروش آزاد جهت صادراتفرم های آرایشی و بهداشتی
راهنمای ثبت فرآورده جدید جهت ثبت فرآورده های تولیدی آرایشی بهداشتی در سامانه TTACفرم های آرایشی و بهداشتی
بخشنامه صدور گواهی بهداشت محصولات آرایشی و بهداشتیفرم های آرایشی و بهداشتی
دستورالعمل و چک لیست_PRPs بازنگری سال ۱۴۰۰فرم های آرایشی و بهداشتی
اولویت بندی محصولات آرایشی و بهداشتی جهت شناسه گذاری و رهگیریفرم های آرایشی و بهداشتی
اعلام رای کمیته فنی و قانونی آرایشی و بهداشتی در خصوص صدور و تمدید مجوز شرکت پخش سراسری و صدور و تمدید مجوز مسئول فنی شرکت پخشفرم های آرایشی و بهداشتی
درخصوص الزام شناسه گذاری تولید داخلفرم های آرایشی و بهداشتی
ثبت فرآورده های آرایشی و بهداشتی در سامانه ttacفرم های آرایشی و بهداشتی
دستورالعمل ثبت اطلاعات در سامانه ثبت منبع آرایشی و بهداشتی ttacفرم های آرایشی و بهداشتی
چک لیست ارزشیابی واحد های تولیدی آرایشی _بهداشتی (prps)فرم های آرایشی و بهداشتی