نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
ممنوعیت توزیع داروی Pccاطلاعیه های نظارت بر دارو
دستور جمع آوری کپسول اکوفان با شماره بچ E ۲۷۰A۲اطلاعیه های نظارت بر دارو
فروش های نقدی و لو با تخفیف و فاکتور ها با حداقل پیمنت ۳۰ روزاطلاعیه های نظارت بر دارو(تنظیم نشده)
شکایتاطلاعیه های نظارت بر دارو
آئین نامه و دستورالعمل کمیته تجویز و مصرف منطقی دارواطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک لازم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو(تنظیم نشده)
مدارک مورد نیاز جهت بررسی موضوع تبدیل نوع وضعیت فعالیت داروخانه در کمیسیون قانونیاطلاعیه های نظارت بر دارو(تنظیم نشده)
مدارک لازم جهت انتقال محل داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو(تنظیم نشده)
مدارک مورد نیاز جهت طرح موضوع ابطال و تأسیس داروخانه در همان محلاطلاعیه های نظارت بر دارو(تنظیم نشده)
مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو(تنظیم نشده)
مدارک لازم جهت صدور پروانه تأسیس داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو(تنظیم نشده)
مدارک لازم به منظور افتتاح و بهره برداری از داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو(تنظیم نشده)
مدارک مورد نیاز جهت طرح موضوع تاسیس داروخانه در کمیسیون قانونی ماده ۲۰اطلاعیه های نظارت بر دارو(تنظیم نشده)
آئین نامه واگذاری داروخانه های بیمارستانیاطلاعیه های نظارت بر دارو(تنظیم نشده)
ضوابط تاسیس داروخانه های مراکز اموزشیاطلاعیه های نظارت بر دارو(تنظیم نشده)
شرایط وضوابط تولید ملزومات پزشکیاطلاعیه های نظارت بر دارو
ضوابط تاسیس وبهره برداری کارخانجات ملزومات پزشکیاطلاعیه های نظارت بر دارو
ضوابط توزیع الکل طبیاطلاعیه های نظارت بر دارو
ضوابط راه اندازی شعب و نمایندگی های توزیع استانی دارواطلاعیه های نظارت بر دارو(تنظیم نشده)
ضوابط بالکهای دارویی و شرکتهای تهیه و بسته بندی بالکهای داروییاطلاعیه های نظارت بر دارو(تنظیم نشده)