آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اطلاعیه های نظارت بر دارو

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های خدمات دارویی و داروخانه (۱)اطلاعیه های نظارت بر دارو
فرم های ثبت و صدور پروانه هااطلاعیه های نظارت بر دارو
فرم های بازرسی فنی (۱)اطلاعیه های نظارت بر دارو
ممنوعیت توزیع داروی Pccاطلاعیه های نظارت بر دارو
دستور جمع آوری کپسول اکوفان با شماره بچ E ۲۷۰A۲اطلاعیه های نظارت بر دارو
فروش های نقدی و لو با تخفیف و فاکتور ها با حداقل پیمنت ۳۰ روزاطلاعیه های نظارت بر دارو
شکایتاطلاعیه های نظارت بر دارو
آئین نامه و دستورالعمل کمیته تجویز و مصرف منطقی داروآئین نامه و دستورالعمل کمیته تجویز و مصرف منطقی دارواطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک لازم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک مورد نیاز جهت بررسی موضوع تبدیل نوع وضعیت فعالیت داروخانه در کمیسیون قانونیاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک لازم جهت انتقال محل داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک مورد نیاز جهت طرح موضوع ابطال و تأسیس داروخانه در همان محلاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک لازم جهت صدور پروانه تأسیس داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک لازم به منظور افتتاح و بهره برداری از داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک مورد نیاز جهت طرح موضوع تاسیس داروخانه در کمیسیون قانونی ماده ۲۰اطلاعیه های نظارت بر دارو
آئین نامه واگذاری داروخانه های بیمارستانیاطلاعیه های نظارت بر دارو
ضوابط تاسیس داروخانه های مراکز اموزشیاطلاعیه های نظارت بر دارو
شرایط وضوابط تولید ملزومات پزشکیاطلاعیه های نظارت بر دارو
ضوابط تاسیس وبهره برداری کارخانجات ملزومات پزشکیاطلاعیه های نظارت بر دارو