آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اطلاعیه های نظارت بر دارو

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ممنوعیت توزیع داروی Pccاطلاعیه های نظارت بر دارو
دستور جمع آوری کپسول اکوفان با شماره بچ E ۲۷۰A۲اطلاعیه های نظارت بر دارو
فروش های نقدی و لو با تخفیف و فاکتور ها با حداقل پیمنت ۳۰ روزاطلاعیه های نظارت بر دارو
شکایتاطلاعیه های نظارت بر دارو
آئین نامه و دستورالعمل کمیته تجویز و مصرف منطقی دارواطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک لازم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک مورد نیاز جهت بررسی موضوع تبدیل نوع وضعیت فعالیت داروخانه در کمیسیون قانونیاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک لازم جهت انتقال محل داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک مورد نیاز جهت طرح موضوع ابطال و تأسیس داروخانه در همان محلاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک لازم جهت صدور پروانه تأسیس داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک لازم به منظور افتتاح و بهره برداری از داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو
مدارک مورد نیاز جهت طرح موضوع تاسیس داروخانه در کمیسیون قانونی ماده ۲۰اطلاعیه های نظارت بر دارو
آئین نامه واگذاری داروخانه های بیمارستانیاطلاعیه های نظارت بر دارو
ضوابط تاسیس داروخانه های مراکز اموزشیاطلاعیه های نظارت بر دارو
شرایط وضوابط تولید ملزومات پزشکیاطلاعیه های نظارت بر دارو
ضوابط تاسیس وبهره برداری کارخانجات ملزومات پزشکیاطلاعیه های نظارت بر دارو
ضوابط توزیع الکل طبیاطلاعیه های نظارت بر دارو
ضوابط راه اندازی شعب و نمایندگی های توزیع استانی دارواطلاعیه های نظارت بر دارو
ضوابط بالکهای دارویی و شرکتهای تهیه و بسته بندی بالکهای داروییاطلاعیه های نظارت بر دارو