آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
لیست اقلام دارای الزام به تعیین وضعیت و استعلام سامانه ttacاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
اطلاعیه ADR/هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف داروی سیپروفلوکساسینADR
ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت آماده سازی محلول های تزریق شیمی درمانی زیر کابین ایمن بیولوژیک در فضاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت آماده سازی محلول های تزریق شیمی درمانی در اتاق تمیز دارای هود یا کاباطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ابلاغ راهنمای تجویز داروی ماسیتنتاناطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
داروی توفاسیتینیباطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
فهرست پادزهرهای آفت کش های مجاز کشاورزی کشوراطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت رادیوتراپی به روش SBRT/ SRSاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ابلاغ راهنمای تجویز داروی لوتیراستاماطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ابلاغ راهنمای تجویز داروی اتوسوکسیمایداطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ابلاغ راهنمای تجویز داروی انسولین ترکیبی دگلودک/آسپارتاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ابلاغ راهنمای تجویز داروی ریسپریدوناطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ابلاغ راهنمای تجویز داروی ریسپریدوناطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ابلاغ راهنمای تجویز داروی توبرامایسین/دگزامتازوناطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ابلاغ شناسنامه و استاندارد ۳ خدمت سونوگرافی ترانس واژینالاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ابلاغ راهنمای تجویز داروی بواسیزومب (نسخه دوم)اطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
اطلاعیه شماره ۱۲۹ ADR با موضوع هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف دوز بالای داروی متوترکساتADR
هشدار درخصوص نکات ایمنی مصرف داروی سفتریاکسونADR
ابلاغ پیاده سازی کدینگ مدیریت خدمات داروییاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ممنوعیت فروش اینترنتی شیر خشک اطفال رگولاراطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو