آیین نامه‌ها و فرم‌ها- راهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی_ تحویل و تزریق اشتباه آتروکوریومراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار های پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارو پزشکی- اشتباه در دارو دهی به بیماران- تزریق آب خالص بهداشتی به جای سرم تزریقیراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات دارو پزشکی- لزوم توجه به تداخلات دارویی_تداخل دارویی مایکوفنولات با سولامر به صورت همزمان و عدم تعیین زمان مصرف داروهاراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی- اشتباه در نسخه نویسی الکترونیکراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی- مصرف دوز اشتباه دارو برای بیمار به علت عدم توجه مسئول تزریقات به دستور داروییراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکارپیشگیری از اشتباهات دارو پزشکی- اشتباه دوز مصرف داروی وارفارین- اهمیت اجرای تلفیق داروییراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی- لزوم آموزش به بیماران و مراقبین بیمار در خصوص گزارش عوارض ناخواسته داروییراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی- مصرف دوز اشتباه دارو توسط بیمارراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
هشدار و راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی- اشتباه در ثبت دارو در نسخه الکترونیک- تجویز اشتباه داروی متوتروکسات به جای متوکاربامولراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکارپیشگیری از اشتباهات دارو پزشکی- اشتباه دوز مصرف داروی وارفارین- اهمیت اجرای تلفیق داروییراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات دارو پزشکی- اشتباه در درج دستور دارویی قطره متوکلوپرامیدراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی _لزوم آموزش به بیماران و مراقبین بیمار در خصوص نحوه برخورد با عوارض ناخواسته داروییراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی _لزوم توجه به تداخلات دارویی_تداخل دارویی وارفارین و آلوپورینولراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی _ تحویل داروهای نسخه قبلی به جای نسخه جدید به بیمارراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی