آیین نامه‌ها و فرم‌ها- راهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
راهکار های پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی- تزریق اشتباه داروی آمفوتریسین بی کانونشنال به جای لیپوزومالراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
گزارشی مبنی بر اشتباه در مصرف داروی استنشاقی به صورت خوراکیراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
گزارشی مبنی بر وقوع اشتباه دارویی در تزریق داروی اشتباه به بیمار به دلیل تشابه اسمی داروهاراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی- لزوم آموزش به بیماران و مراقبین بیمار در خصوص نحوه برخورد با عوارض ناخواسته داروییراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی_ اشتباه تحویل آمپول کربتوسین به جای آمپول اکسی توسینراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی_ مصرف اشتباه محلول فرمالین به جای سرم شستشو در چشم نوزادراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی_ تحویل و تزریق اشتباه آتروکوریومراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار های پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارو پزشکی- اشتباه در دارو دهی به بیماران- تزریق آب خالص بهداشتی به جای سرم تزریقیراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات دارو پزشکی- لزوم توجه به تداخلات دارویی_تداخل دارویی مایکوفنولات با سولامر به صورت همزمان و عدم تعیین زمان مصرف داروهاراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی- اشتباه در نسخه نویسی الکترونیکراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی- مصرف دوز اشتباه دارو برای بیمار به علت عدم توجه مسئول تزریقات به دستور داروییراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکارپیشگیری از اشتباهات دارو پزشکی- اشتباه دوز مصرف داروی وارفارین- اهمیت اجرای تلفیق داروییراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی- لزوم آموزش به بیماران و مراقبین بیمار در خصوص گزارش عوارض ناخواسته داروییراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی- مصرف دوز اشتباه دارو توسط بیمارراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
هشدار و راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی- اشتباه در ثبت دارو در نسخه الکترونیک- تجویز اشتباه داروی متوتروکسات به جای متوکاربامولراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکارپیشگیری از اشتباهات دارو پزشکی- اشتباه دوز مصرف داروی وارفارین- اهمیت اجرای تلفیق داروییراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات دارو پزشکی- اشتباه در درج دستور دارویی قطره متوکلوپرامیدراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی _لزوم آموزش به بیماران و مراقبین بیمار در خصوص نحوه برخورد با عوارض ناخواسته داروییراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی _لزوم توجه به تداخلات دارویی_تداخل دارویی وارفارین و آلوپورینولراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی _ تحویل داروهای نسخه قبلی به جای نسخه جدید به بیمارراهکارهای پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی