لیست داروخانه های دریافت کننده شیرخشک های رژیمی- هفته اول آبان ماه