لیست داروخانه های دریافت کننده شیرخشک رژیمی هفته دوم آبان ماه