مربیان

تعداد بازدید:۱۶۰۰

مریم محمدی نیک : کارشناس ارشد مامایی

طاهره کشاورز : کارشناس مامایی با بیش از 22 سال سابقه خدمت در امور مامایی

فاطمه مزرعه فراهانی : کارشناس مامایی با بیش از 12 سال سابقه خدمت در امور مامایی

غزال نبوی : کارشناس مامایی با بیش از 8 سال سابقه خدمت در امور مامایی

سپیده صوفی : کارشناس مامایی با بیش از 4 سال سابقه خدمت در امور مامایی

آذر ابراهیمی : کارشناس مامایی با بش از 15 سال سابقه خدمت در امور مامایی

فاطمه بهادری : کارشناس ارشد مشاوره مامایی 

 

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۱