موضوعات آموزشی

تعداد بازدید:۲۷۰۲

برنامه کلاسهای امادگی زایمان

تعداد جلسات اموزشی

 

مطالب آموزشی در هر جلسه

1

مقدمه در مورد اهداف و روشهای ارائه شده در کلاس ، نحوه برگزاری کلاس، معارفه مادران، تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک، شکایات شایع

تمرین های کششی، تنفسی و تن آرامی

 

2

مروری بر شکایتهای شایع، تغییرات آناتومی و فیزیولوژیک)، اهمیت مراقبتهای بارداری، علایم خطر، بهداشت فردی، تمرین های کششی، تنفسی و تن آرامی

3

بهداشت روانی، تغذیه دوران بارداری، رشد و تکامل جنین، (آموزش همسران)

تمرین های کششی، تنفسی و تن آرامی

4

تغذیه دوران بارداری، درد زایمان و آشنایی با روشهای مختلف کاهش درد زایمان ، نمایش فیلم روشهای کاهش درد ، تمرین های کششی،  تنفسی و تن آرامی

 

5

آشنایی با مراحل زایمان و وضعیت های مختلف زایمان، مداخلات ضروری حین زایمان

تمرین های کششی،  تنفسی و تن آرامی، بازدید از مراکز زایمانی (در صورت امکان)

 

6

اهمیت زایمان طبیعی و مروری بر روشهای کاهش درد و مراحل زایمانی، نقش همراه ، برنامه ریزی برای زایمان،  نمایش فیلم زایمان طبیعی، تمرین های کششی، تنفسی و تن آرامی

7

علایم خطر بارداری، مراقبت پس از زایمان و علائم خطر پس از زایمان

آموزش شیردهی و نمایش فیلم آن، تمرین های کششی، تنفسی و تن آرامی

 

8

مروری بر برنامه ریزی زایمان، تنظیم خانواده، آمادگی سایر اعضای خانواده، مراقبت از نوزاد و علایم خطر نوزاد، تمرین های کششی،  تنفسی و تن آرامی 

 
آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۲