مطالب مرتبط با کلید واژه

مریم رحمتی


مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

بسمه تعالی خانم مریم رحمتی – کارشناس مسئول ایمنی ومسئول حاکمیت بالینی (لیسانس پرستاری) تلفن داخلی : 2018 شرح وظایف کارشناس مسئول  حاکمیت بالینی : 1. پیگیری استقرار و اجرای حاکمیت بالینی . 2. تدوین برنامه عملیاتی سالانه و بازنگری آن . 3. پیگیری برگزاری ماهانه کمیته حاکمیت بالینی و ...