مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

تعداد بازدید:۴۶۸۹


بسمه تعالی

خانم مریم رحمتی – کارشناس مسئول ایمنی ومسئول حاکمیت بالینی (لیسانس پرستاری)

تلفن داخلی : 2018

شرح وظایف کارشناس مسئول  حاکمیت بالینی :

1. پیگیری استقرار و اجرای حاکمیت بالینی .

2. تدوین برنامه عملیاتی سالانه و بازنگری آن .

3. پیگیری برگزاری ماهانه کمیته حاکمیت بالینی و پیگیری مصوبات کمیته .

4. ارائه گزارشات ماهانه کمیته به معاونت درمان دانشگاه .

5. ارائه گزارش اقدامات انجام شده بیمارستان در راستای اهداف حاکمیت بالینی به معاونت درمان دانشگاه (هر سه ماه یکبار)

6. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی درخصوص اصول و اهداف و مباحث پیشرفته حاکمیت بالینی برای گروههای هدف با هماهنگی و همکاری سوپروایزر آموزشی .

7. پیگیری درخصوص نظام رسیدگی به شکایات و نظرسنجی .

8. پیگیری درخصوص ایجاد نظام جامع مدیریت خطر با همکاری مسئول ایمنی بیمارستان .

9. پیگیری درخصوص انجام گزارش دهی خطاهای پزشکی با همکاری مسئول ایمنی بیمارستان .

10. پیگیری در جهت استقرار نظام هموویژلانس با همکاری مسئول هموویژلانس .

11. پیگیری درخصوص نظام یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده با همکاری مسئولین مربوطه .

12. شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های ارتقاء کیفیت .

13. پیگیری و انجام ممیزی بالینی با مشارکت تیم ممیزی بیمارستان .

14. تدوین شاخص های فرایندی ، ساختاری ، پیامدی و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی .

15. تهیه و تدوین خط مشی ها با همکاری مسئولین واحدها .

16. ارائه گزارشات مدون (تا پنجم هر فصل و سالانه) در کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان .

 

شرح وظایف و ماموریت های  کارشناس مسئول ایمنی

1- مشارکت درتدوین برنامه استراتژیک بیمارستان

2-هماهنگی برنامه ایمنی بیماربامدیریت ارشد بیمارستان

3- تدوین اجراوبازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیماردربیمارستان بهمنظوردستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدارایمنیبیمارباهمکاری ذینفعان

شرکت دربازدیدهای مدیریتی ایمنی بیماروپیگیری انجام اقدامات اصلاحیوبازخوردبه کارکنان

4-شرکت وهمکاری فعالانهدرتدوین خط مشی هاوروشهای اجراییدرسازمان به منظوراشاعه ارائه خدمات بهینه
5- خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستانهای دوستدارایمنیبیماردربیمارستان
6-طراحی وبرگزاری دورههای آموزشی به منظورارتقاءدرکوب صیرتکارکنانازاستانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدارایمنی بیمار
 7-بررسی فرهنگ ایمنی بیماربرمبنای سالیانه واقدام اصلاحی بهمنظورارتقاءآن

8- شرکت دربازدیدهای مدیریتی ایمنی بیماروپیگیری انجام اقدامات اصلاحیوبازخورد به کارکنان
9-همکاری درانجام ممیزی های بالینی وپیشنهادموضوعات ممیزی بالینیبراساس نتایج بازدیدهای مدیریتی وتحلیل ریشه ای وقایع
10-نظارت برایجادوچگونگی استفاده ازسیستم یادگیری وگزارش دهیاتفاقات ناخواسته دربیمارستان
11-شرکت وهمکاری فعالانه باکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارومدیریتخطردرچگونگی راهبری موضوعات تهدیدکننده ایمنی بیمار
12-مشارکت وهمکاری فعالانه درتحلیل ریشه ای وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار

13- اقدام اصلاحی براساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظورکاهشخطرات درسازمان
14- بسترسازی وایجادشیوه مناسب برقراری ارتباط درخصوص موضوعاتمرتبط به ایمنی بیماردرداخل بیمارستان
 15- نظارت برانجام وظیفه سایراعضای تیم ایمنی بیماربه منظورحسن اجرای وظایف

 

 فایل های مدیریت خطا و خطر:
                         
FMEA         
                           
RCA  

 

فایلها


اثر بخشی بالینی -دکتر هادی زاده.ppt 3.21 MB  
اثر بخشی بالینی-دکتر یزدانی.ppt 1.33 MB  
استفاده از اطلاعات در حاکمیت بالینی.pdf 3.73 MB  
حاکمیت بالینی.docx 35.734 KB  
حقوق بیمار.ppt 1.05 MB  
خطاهای پزشکی-دکتر قضاوی.ppt 1.77 MB  
دکتر مرزبان- خطاهای پزشکی.pptx 759.115 KB  
رسیدگی به شکایات.pptx 2.15 MB  
رضایت شخصی-دکتر براتی-.ppt 1.14 MB  
رضایت شخصی-دکتر صداقت-.ppt 245.76 KB  
سیستم های ارتقای کیفیت.pptx 5.1 MB  
مبانی حاکمیت بالینی.ppt 2.03 MB  
مدیریت خطر.ppt 6.75 MB  
مدیریت کارکنان.ppt 1.23 MB  
ممیزی بالینی.pptx 2.33 MB
 

کلید واژه ها: مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی مریم رحمتی

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۱