مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی


بسمه تعالی

خانم مبصری – کارشناس مسئول ایمنی ومسئول حاکمیت بالینی (لیسانس مامایی)

تلفن داخلی : 2018

شرح وظایف کارشناس مسئول  حاکمیت بالینی :

1. پیگیری استقرار و اجرای حاکمیت بالینی .

2. تدوین برنامه عملیاتی سالانه و بازنگری آن .

3. پیگیری برگزاری ماهانه کمیته حاکمیت بالینی و پیگیری مصوبات کمیته .

4. ارائه گزارشات ماهانه کمیته به معاونت درمان دانشگاه .

5. ارائه گزارش اقدامات انجام شده بیمارستان در راستای اهداف حاکمیت بالینی به معاونت درمان دانشگاه (هر سه ماه یکبار)

6. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی درخصوص اصول و اهداف و مباحث پیشرفته حاکمیت بالینی برای گروههای هدف با هماهنگی و همکاری سوپروایزر آموزشی .

7. پیگیری درخصوص نظام رسیدگی به شکایات و نظرسنجی .

8. پیگیری درخصوص ایجاد نظام جامع مدیریت خطر با همکاری مسئول ایمنی بیمارستان .

9. پیگیری درخصوص انجام گزارش دهی خطاهای پزشکی با همکاری مسئول ایمنی بیمارستان .

10. پیگیری در جهت استقرار نظام هموویژلانس با همکاری مسئول هموویژلانس .

11. پیگیری درخصوص نظام یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده با همکاری مسئولین مربوطه .

12. شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های ارتقاء کیفیت .

13. پیگیری و انجام ممیزی بالینی با مشارکت تیم ممیزی بیمارستان .

14. تدوین شاخص های فرایندی ، ساختاری ، پیامدی و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی .

15. تهیه و تدوین خط مشی ها با همکاری مسئولین واحدها .

16. ارائه گزارشات مدون (تا پنجم هر فصل و سالانه) در کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان .

 

شرح وظایف و ماموریت های  کارشناس مسئول ایمنی

1- مشارکت درتدوین برنامه استراتژیک بیمارستان

2-هماهنگی برنامه ایمنی بیماربامدیریت ارشد بیمارستان

3- تدوین اجراوبازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیماردربیمارستان بهمنظوردستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدارایمنیبیمارباهمکاری ذینفعان

شرکت دربازدیدهای مدیریتی ایمنی بیماروپیگیری انجام اقدامات اصلاحیوبازخوردبه کارکنان

4-شرکت وهمکاری فعالانهدرتدوین خط مشی هاوروشهای اجراییدرسازمان به منظوراشاعه ارائه خدمات بهینه
5- خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستانهای دوستدارایمنیبیماردربیمارستان
6-طراحی وبرگزاری دورههای آموزشی به منظورارتقاءدرکوب صیرتکارکنانازاستانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدارایمنی بیمار
 7-بررسی فرهنگ ایمنی بیماربرمبنای سالیانه واقدام اصلاحی بهمنظورارتقاءآن

8- شرکت دربازدیدهای مدیریتی ایمنی بیماروپیگیری انجام اقدامات اصلاحیوبازخورد به کارکنان
9-همکاری درانجام ممیزی های بالینی وپیشنهادموضوعات ممیزی بالینیبراساس نتایج بازدیدهای مدیریتی وتحلیل ریشه ای وقایع
10-نظارت برایجادوچگونگی استفاده ازسیستم یادگیری وگزارش دهیاتفاقات ناخواسته دربیمارستان
11-شرکت وهمکاری فعالانه باکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارومدیریتخطردرچگونگی راهبری موضوعات تهدیدکننده ایمنی بیمار
12-مشارکت وهمکاری فعالانه درتحلیل ریشه ای وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار

13- اقدام اصلاحی براساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظورکاهشخطرات درسازمان
14- بسترسازی وایجادشیوه مناسب برقراری ارتباط درخصوص موضوعاتمرتبط به ایمنی بیماردرداخل بیمارستان
 15- نظارت برانجام وظیفه سایراعضای تیم ایمنی بیماربه منظورحسن اجرای وظایف

 

 فایل های مدیریت خطا و خطر:
                         
FMEA         
                           
RCA  

 

فایلها


اثر بخشی بالینی -دکتر هادی زاده.ppt 3.21 MB  
اثر بخشی بالینی-دکتر یزدانی.ppt 1.33 MB  
استفاده از اطلاعات در حاکمیت بالینی.pdf 3.73 MB  
حاکمیت بالینی.docx 35.734 KB  
حقوق بیمار.ppt 1.05 MB  
خطاهای پزشکی-دکتر قضاوی.ppt 1.77 MB  
دکتر مرزبان- خطاهای پزشکی.pptx 759.115 KB  
رسیدگی به شکایات.pptx 2.15 MB  
رضایت شخصی-دکتر براتی-.ppt 1.14 MB  
رضایت شخصی-دکتر صداقت-.ppt 245.76 KB  
سیستم های ارتقای کیفیت.pptx 5.1 MB  
مبانی حاکمیت بالینی.ppt 2.03 MB  
مدیریت خطر.ppt 6.75 MB  
مدیریت کارکنان.ppt 1.23 MB  
ممیزی بالینی.pptx 2.33 MB
 
آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۰۷۹