سوپر وایزر آموزشی

تعداد بازدید:۲۲۴۶

بسمه تعالی

مسئول:    خانم فاطمه بهادری

تلفن داخلی: 1052

اهم شرح وظایف سوپر وایزر آموزشی:

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی – درمانی ،
توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر
آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری واستاندارهای مراقبتی
به شرح زیر می باشد:

1-تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)
2- تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود
3- اولویت بندی نیازهای آموزشی
4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی
5- اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها
6-تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
7-تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
8- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی
9- پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری
و مامایی
10- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
11- هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع
آموزشی واحد ذیربط
12- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی
13- همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی
14-همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش
15- همکاری وهماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

16-ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و...)
17- همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی
18- هدایت وآموزش کارکنان در راستای:
الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی
ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو
19- هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
20- هدایت وآموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
21- ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
22- کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
23- کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرایط آموزشی در واحدها
24-ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق
- کنترل وحسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
- بررسی رضایت مندی مددجویان
- بررسی رضایت مندی کارکنان
25-کنترل و نظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر
اساس سرانه آموزش
26- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
27- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

کلید واژه ها: فاطمه بهادری سوپروایزر آموزشی روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۱