کمیته مدیریت اجرایی

تعداد بازدید:۱۹۸۹

نام کمیته: مدیریت اجرایی

دبیر کمیته:مسئول بهبود کیفیت

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون- مدیر مالی-سوپر وایزر آموزشی-مسئول فناوری اطلاعات-مسئول منابع انسانی

اعضای موقت:

ارشد سوپر وایزر بالینی

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۷