کمیته خطر حوادث وبلایا

تعداد بازدید:۱۴۳۶

نام کمیته: خطر حوادث وبلایا

دبیر کمیته:مسئول حوادث و بالایا

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-مسئول بهبود کیفیتسوپر وایزر ارشد بالینی-مسئول حراست-مسئول تجهیزات پزشکی-مسئول بهداشت حرفه ای- مسئول تغذیه-مسئول اورژانس-مسئول بهداشت محیط

 

اعضای موقت :

مسئولین بخش ها  -مسئول فناوری اطلاعات-مسئول تدرکات

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷