کمیته کنترل عفونت

تعداد بازدید:۱۶۸۸

نام کمیته: کنترل عفونت

دبیر کمیته:سوپر وایزر آموزشی

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-  ارشد سوپر وایزر بالینی -مسئول بهبود کیفیت- مسئول بهداشت حرفه ای-مسئول بهداشت محیط-سوپر وایزر آزمایشگاه-پزشک متخصص عفونی -دکتر معصومه حیدری -مسئولین بخشهای درمانی

اعضای موقت :

مسئول فنی آزمایشگاه

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۷