کمیته دارو تجهیزات

تعداد بازدید:۱۴۷۲

نام کمیته: دارو تجهیزات

دبیر کمیته:مسئول فنی داروخانه

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-  ارشد سوپر وایزر بالینی -مسئول بهبود کیفیتمسئول تجهیزات پزشکی-مسئول مالی-مسئول تغذیه- دکتر مریم شکرپور- مسئولین بخشها  

اعضای موقت :

مسئول تدرکات

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷