کمیته ترویج زایمان طبیعی

تعداد بازدید:۱۵۴۵

نام کمیته: ترویج زایمان طبیعی

دبیر کمیته:مسئول زایمان

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-مسئول بهبود کیفیتسوپر وایزر ارشد بالینی-مدیر گروه زنان- دکتر مریم شکرپور- دکتر نجدی

 

اعضای موقت :

مسئول نوزادان-مسئولNICU-سوپروایزر آموزشی- پزشک معالج - رزیدنت مرتبط با پرونده

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷