کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

تعداد بازدید:۱۸۸۳

نام کمیته: ترویج تغذیه با شیر مادر

دبیر کمیته:مسئول تغذیه با شیر مادر

تواتر زمانی  : هر سه ماه یک بار

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-  ارشد سوپر وایزر بالینی -مسئول بهبود کیفیت–مدیر گروه زنان- دکتر جواد نظری -سوپروایزر اموزشی-مسئول زایمان-مسئول نوزادان-مسئول NICU –مسئول پست پارتوم

 

اعضای موقت :

- مسئول رسیدگی به شکایات-مسئول اتاق عمل

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۷