کمیته طب انتقال خون

تعداد بازدید:۱۲۵۶

نام کمیته: طب انتقال خون

دبیر کمیته:سوپر وایزر آزمایشگاه

تواتر زمانی  : هر دو ماه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-  ارشد سوپر وایزر بالینی -مسئول بهبود کیفیتمسئول فنی آزمایشگاه-سوپر وایزر آزمایشگاه- دکتر معصومه خلیلی

اعضای موقت :

مسئولین بخش ها-نماینده سازمان انتقال خون-سوپروایزر اموزشی

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷