کمیته اخلاق پزشکی

تعداد بازدید:۱۸۸۱

نام کمیته: اخلاق پزشکی

دبیر کمیته:مسئول بهبود کیفیت

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-  ارشد سوپر وایزر بالینی -مسئول بهبود کیفیت- مسئول رسیدگی به شکایات-مسئول حراست- دکتر مریم شکر پور 

اعضای موقت :

مسئولین بخش های درمانی و غیر درمانی

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۷