کمیته کمیته مرگ مادری

تعداد بازدید:۱۲۷۷

نام کمیته: کمیته مرگ مادری

دبیر کمیته:مسئول بهبودکیفیت

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-  ارشد سوپر وایزر بالینی -مسئول بهبود کیفیتمدیر گروه زنان- مسئول زایمان- دکتر مریم شکر پور -پزشک معالج بیمار  

اعضای موقت :

کارکنان مرتبط با پرونده -پزشک معالج

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۷