کمیته اقتصاد درمان

تعداد بازدید:۲۶۶۷

نام کمیته: اقتصاد درمان

دبیر کمیته:مسئول فنی داروخانه

تواتر زمانی  : هر دوماه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-مسئول بهبود کیفیتمسئول تجهیزات پزشکی-مسئول مالی - دکتر مریم شکرپور

اعضای موقت :

مسئول تدرکات-مسئول فناوری اطلاعات-مسئول درآمد- مسئول بخشهای بالینی

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷