کمیته بهداشت محیط

تعداد بازدید:۱۴۱۶

نام کمیته: بهداشت محیط

دبیر کمیته:مسئول بهداشت محیط

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-  ارشد سوپر وایزر بالینی -مسئول بهبود کیفیت-سوپروایزر آموزشی-سوپروایزر آزمایشگاه-مسئول بهداشت حرفه ای- مسئولین بخشهای درمانی مسئول داروخانه- مسئول رادیولوژی-مسئول تغذیه

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۷