کمیته احیاء نوزاد

تعداد بازدید:۱۸۹۱

نام کمیته: احیاء نوزاد

دبیر کمیته:مسئول NICU

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-  ارشد سوپر وایزر بالینی -مسئول بهبود کیفیت–مسئول زایمان- مسئول نوزادان–مدیر گروه زنان –متخصص نوزادان- دکتر مریم شکر پور

اعضای موقت :

مسئول اورژانس

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷