کمیته مرگ ۱تا ۵۹ ماهه

تعداد بازدید:۱۵۰۳

نام کمیته:  مرگ ۱تا ۵۹ ماهه

دبیر کمیته:مسئول نوزادان

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-  ارشد سوپر وایزر بالینی -مسئول بهبود کیفیت–مسئول زایمان- مسئول NICU –مدیر گروه زنان –سوپروایزر آموزشی

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۷