کمیته اورژانس

تعداد بازدید:۱۷۲۱

نام کمیته: اورژانس

دبیر کمیته:مسئول اورژانس

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-  ارشد سوپر وایزر بالینی -مسئول بهبود کیفیت- رئیس بخش اورژانس -مدیر گروه زنان

اعضای موقت:

سوپر وایزر آزمایشگاه -مسئول رادیولوژی-مسئولین بخشهای درمانی سوپروایزرکشیک-مسئول حراست- مسئول پذیرش و ترخیص

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۷