کمیته اطلاعات و فناوری

تعداد بازدید:۱۳۴۵

نام کمیته: اطلاعات و فناوری

دبیر کمیته:مسئول مدیریت فناوری اطلاعات

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون- مدیر مالی-سوپر وایزر آموزشی-مسئول فناوری اطلاعات- ارشد سوپر وایزر بالینی-مسئول مدیریت فناوری اطلاعات-مسئول بهبود کیفیت

اعضای موقت:

مسئولین بخش ها-مدیر گروه زنان

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۷