کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

تعداد بازدید:۱۳۴۹

نام کمیته: حفاظت فنی و بهداشت کار

دبیر کمیته:مسئول بهداشت حرفه ای

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-  ارشد سوپر وایزر بالینی -مسئول بهبود کیفیت-سوپروایزر آموزشی- مسئول بهداشت حرفه ای-مسئول بهداشت محیط

اعضای موقت:

مسئول تجهیزات پزشکی- مسئولین بخشهای درمانی و غیر درمانی مسئول تغذیه

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۷