کمیته پایش و سنجش

تعداد بازدید:۱۴۸۶

نام کمیته: پایش و سنجش

دبیر کمیته:مسئول بهبود کیفیت

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون- مدیر مالی-سوپر وایزر آموزشی-مسئول فناوری اطلاعات- ارشد سوپر وایزر بالینی

اعضای موقت:

مسئولین بخش ها

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۷