کمیته مرگ ومیر پره ناتال

تعداد بازدید:۱۹۲۱

نام کمیته: مرگ ومیر پره ناتال

دبیر کمیته:مترون

تواتر زمانی  : ماهیانه

اعضای کمیته:

ریاست –مدیریت- مترون-  ارشد سوپر وایزر بالینی -مسئول بهبود کیفیت–مدیر گروه زنان- مسئول زایمان- دکتر مریم شکر پور -پزشک معالج بیمار -پزشک متخصص نوزادان-مسئول نوزادان-مسئول NICU

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۷