مامایی

تعداد بازدید:۱۱۲۸

1-دکتر کتایون وکیلیان

1674555744-download-1-.jpg-مشاوره در سلامت خانواده، 2-99-98

1674555744-download-1-.jpg-سلامت خانواده 1-99-98

1674555744-download-1-.jpg-مهارتهای ارتباطی(2) 2-99-98

1674555744-download-1-.jpg-مدیریت در سیستم های خدمات بهداشتی ارشد مشاوره مامایی 1-1401-1400

1674555744-download-1-.jpg-مشاوره مامایی در مشکلات خاص دوره باراری-ارشد مشاوره مامایی1-1401-1400

1674555744-download-1-.jpg-مشاوره و ارتقا سلامت جنسی-ارشد مشاوره مامایی1-1401-1400

1674555744-download-1-.jpg-یائسگی و مشاوره قبل و بعد از یائسگی-ارشد مشاوره مامایی 1-1401-1400

1674555744-download-1-.jpgمشاوره و ارتقای سلامت جنسی - ارشد مشاوره در مامایی - نیم سال اول 1401

1674555744-download-1-.jpgمشاوره در مشکلات خاص مامایی - ارشد مشاوره در مامایی - نیم سال اول 1401

1674555744-download-1-.jpgمدیریت در سیستم های خدمات بهداشتی - ارشد مشاوره در مامایی - نیم سال اول 1401

1674555744-download-1-.jpgروش ها و فنون آموزش در جامعه یا سیستم های بهداشتی -  ارشد مشاوره در مامایی - نیم سال اول 1401

 

2-دکتر فرشته نارنجی

1674555744-download-1-.jpg- بارداری و زایمان 2-98-97

1674555744-download-1-.jpg-اختلالات عملکرد جنسی 2-98-97

1674555744-download-1-.jpg-بیماریهای زنان و زایمان رشته فوریت های پزشکی

1674555744-download-1-.jpg- مشاوره در آموزش در بارداری و زایمان طبیعی و پس از زایمان1-98-97

 

3-دکتر سکینه طاهرخانی

1674555744-download-1-.jpg-فیزیوپات 1

1674555744-download-1-.jpg-مدیریت

1674555744-download-1-.jpg-بهداشت مادران و کودکان 1-99-98

1674555744-download-1-.jpg-بیماریهای زنان و ناباروری1-98-99

1674555744-download-1-.jpg-پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 01-00-کارشناسی پرستاری

1674555744-download-1-.jpg-کارآموزی بارداری طبیعی

1674555744-download-1-.jpg-کارآموزی بیماریهای زنان

1674555744-download-1-.jpg-کارآموزی بیماریهای کودکان

1674555744-download-1-.jpg-کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری

1674555744-download-1-.jpg-کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی

1674555744-download-1-.jpg-کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

1674555744-download-1-.jpg-نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

 

4-خانم نعیمه اکبری ترکستانی

1674555744-download-1-.jpgmch1،بهمن 97

1674555744-download-1-.jpgmch2،بهمن 97

1674555744-download-1-.jpg-کارآموزی بارداری  طبیعی و غیر طبیعی

1674555744-download-1-.jpg-بارداری و زایمان طبیعی

1674555744-download-1-.jpg-کارآموزی در عرصه بارداری و زایمان طبیعی و غیرطبیعی

 

5-خانم مهرنوش قائم مقامی

1674555744-download-1-.jpg-کارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی 2

1674555744-download-1-.jpg-کارآموزی بخش زنان

 

6-خانم فاطمه شعبانی

1674555744-download-1-.jpg-کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی

1674555744-download-1-.jpg-کارآموزی در عرصه درمانگاه  زنان 

1674555744-download-1-.jpg-بیماریهای زنان و زایمان رشته فوریت های پزشکی

1674555744-download-1-.jpg-کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی

1674555744-download-1-.jpgطرح درس کاراموزی در عرصه زایمان طبیعی وغیرطبیعی

1674555744-download-1-.jpgکارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی

1674555744-download-1-.jpgکاراموزی نوزادان

1674555744-download-1-.jpgاصول و فنون پرستاری و  مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان

1674555744-download-1-.jpgنوزادان

 

7 - دکتر فرشته فرزان آذر

1674555744-download-1-.jpg اختلال عملکرد جنسی - رشته تحصیلی فراگیران: مامایی

1674555744-download-1-.jpg بهداشت مادران و کودکان - رشته تحصیلی فراگیران: مامایی

1674555744-download-1-.jpg مشاوره در بارداری و زایمان طبیعی- رشته تحصیلی فراگیران: مامایی

8 - نفیسه سید زاده اقدم

1674555744-download-1-.jpg زنان و مامایی فوریتها - رشته تحصیلی فراگیران: فویت ها

1674555744-download-1-.jpg نشانه شناسی و معاینات فیزیک - رشته تحصیلی فراگیران:مامائی

 

کلید واژه ها: علوم پایه